بانک ملت

 • شماره حساب : 4332301072
 • شماره کارت : 6104337964836272
 • شماره شبا :IR900120010000004332301072

بانک ملی

 • شماره حساب : 0104303596003
 • شماره کارت : 6037997555728949
 • شماره شبا:IR860170000000104303596003

بانک صادرات

 • شماره حساب :0326973713004
 • شماره کارت :6037694033982541
 • شماره شبا:IR760190000000326973713004

بانک سامان

 • شماره حساب :849800927300
 • شماره کارت :6219861016738030
 • شماره شبا :IR880560084980000927300001

بانک سپه

sepah
 • شماره حساب :262301012001
 • شماره کارت :5892101124128600
 • شماره شبا :IR330150000000262301012001